SJ Obu 97270

SJ Rs 390 0045 SJs behov av vagnar för transport av långa laster var länge ganska begränsat, man klarade sig bra med de fyra äldre vagnar littera Nb man övertagit med Västkustbanan år 1897. År 1910 tillkom ytterligare två vagnar för långa laster, då djuplastningsvagnen littera Sd levererades. 1934 var Nb-vagnarna utslitna och en ny boggievagnstyp med 20 meters öppet flak, normala 80 centimeter höga plåtlämmar och 42 tons lastförmåga levererades i 5 exemplar. Vagnstypen blev riktigt och fram till Läs mer…