NBVJs värdegrund

Värdegrundspolicy för Nora Bergslags Veteran Järnväg

 1. NBVJ verksamhet bygger huvudsakligen på ideellt, frivilligt arbete.
 2. Verksamheten skall vila på demokratisk grund, med representativ demokrati, med respekt för fattade beslut och med museiföreningens årsmöte som högsta beslutande organ.
 3. Verksamheten hos NBVJ skall vara historiskt förankrad och spegla de mål och värderingar som fastställts i mål- och visionsdokumenten
 4. Verksamheten skall präglas av respekt för varandra, förtroende, öppenhet, vänlighet, delaktighet och ansvar.
 5. Alla medlemmar i NBVJ skall behandlas lika oavsett ras, religion, politisk uppfattning, kön, sexuell läggning och etnicitet.
 6. Medlemmarna skall uppleva en god arbetsmiljö med riktmärken som delaktighet, ansvar, möjlighet till utveckling och minimala risker i den fysiska miljön.
 7. NBVJ skall lära av andra genom samverkan och utveckling av relationer med liknande verksamheter.
 8. Ledarskap såväl som medlemskap innebär respekt för gemensamma mål och värderingar.
 9. Verksamheten hos NBVJ skall ha ett kundorienterat kvalitetstänkande där önskemålen och behoven hos besökare och resenärer är vägledande.
 10. Besökare och resenärer skall uppleva att de blir väl omhändertagna och bemötas med respekt, kunskap och vänlighet.

 

Till sist: Fyrafrågeprovet när du agerar, när du hör rykten och när du bemöter andra medlemmar:

 • Är det sant?
 • Är det rättvist mot alla parter?
 • Kommer det att skapa goodwill och bättre vänskapsförhållanden?
 • Kommer det att vara till fördel för alla som berörs?