Styrelsen för Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) har ställt sig bakom en begäran att tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen i Dalarna) ska pröva om stiftelsens förvaltning av bergsmansbyn Pershyttan faller under stiftelseförordnandet, samt om så inte är fallet, besluta om lämpliga åtgärder. Begäran ingavs den 31 januari i år.

NJOVs ändamål enligt stiftelseurkunden är sammanfattningsvis att främja och stödja tillkomsten av ett järnvägshistoriskt museum i Nora samt museibanan Nora – Ervalla. Förvärvet och förvaltningen av bergsmansbyn Pershyttan kan ifrågasättas och kommer därför att prövas av myndigheten.
NBVJ:s uppfattning är att Pershyttan inte faller under stiftelsens ändamål och välkomnar att stiftelsen, i avvaktan på länsstyrelsens prövning, skiljer förvaltningen av Pershyttan från förvaltningen av järnvägen. Det innebär bl.a. att stiftelsen tillsvidare arbetar med två arbetsutskott, ett för vardera förvaltningsområde, och att denna förändring återspeglas i den ekonomiska redovisningen.

En renodling av stiftelsens framtida verksamhet till att endast avse järnvägen och därtill relaterade verksamheter kommer förhoppningsvis att innebära en fokusering på järnvägstrafiken samt på upprustningen och underhållet av banan. Vi välkomnar en sådan förändring.