NBVJ Vårmöte 25/4 2020

Vårmötet för Nora Bergslags Veteran-Jernväg äger rum lördag den 25 april klockan 13:00 i vagnverkstaden, Nora lokstation.

I Coronatider så väljer vi att lägga vårmötet i Vagnverkstaden, samma plats där Antikrundan spelades in. Vi kommer möblera luftigt och planerar att ha stallportarna öppna. För er som inte vill komma till Nora så planerar vi även att “sända” vårmötet över Zoom, du kommer kunna både ringa in och använda webbläsare/app.

Obs! endast ljud kommer sändas ingen bild och vi har ingen producent varför det antagligen blir lite “yxigt”.

Av hänsyn till gällande tider så har vi har inget öppet program efter mötet.

Dagordning

a) Val av två protokolljusterare
b) Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
c) Val av ordförande för mötet
d) Val av sekreterare för mötet
e) Genomgång av förra mötets protokoll
f) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
g) Föredragning av resultat- resp. balansräkning
h) Föredragning av revisionsberättelsen
i) Frågan om fastställande av balansräkningen
j) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
k) Fyllnadsval av sekreterare kassör
l) Ärenden som av överlämnats till mötet för avgörande, inga sådana ärenden finns.
m) Medlemsmotioner, inga motioner har inkommit
n) Övriga frågor

Möteshandlingar delas ut på mötet men kan också rekvireras genom att skicka e-post till nbvj@nbvj.se.