NBVJ Vårmöte 24/4 2021

Vårmötet för Nora Bergslags Veteran-Jernväg äger rum lördag den 24 april klockan 13:00 i vagnverkstaden, Nora lokstation.

I Coronatider så väljer vi att lägga vårmötet i Vagnverkstaden på stationsområdet. Vi kommer möblera luftigt och planerar att ha stallportarna öppna. För er som inte vill komma till Nora så kommer vi även i år ge en möjlighet att deltaga digitalt via webben över Zoom, du kommer kunna både ringa in och använda webbläsare/app.

Länk till vårmötet, https://us02web.zoom.us/j/89023714907
Obs! endast ljud kommer sändas ingen bild och vi har ingen producent varför det antagligen blir lite “yxigt”.

Av hänsyn till gällande tider så har vi har inget öppet program efter mötet.

Dagordning

a) Val av två protokolljusterare
b) Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
c) Val av ordförande för mötet
d) Val av sekreterare för mötet
e) Genomgång av förra mötets protokoll
f) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
g) Föredragning av resultat- resp. balansräkning
h) Föredragning av revisionsberättelsen
i) Frågan om fastställande av balansräkningen
j) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
k) Ärenden som av överlämnats till mötet för avgörande, inga sådana ärenden finns.
l) Medlemsmotioner, inga motioner har inkommit
m) Övriga frågor

Möteshandlingar delas ut på mötet men kan också rekvireras genom att skicka e-post till nbvj@nbvj.se.