NBVJ Höstmöte 24/10 2020

Nora Bergslags Veteran-Jernvägs höstmöte äger rum lördag den 24 oktober klockan 13:00 i vagnverkstaden, Nora lokstation.

I Coronatider så väljer vi att lägga även höstmötet i Vagnverkstaden, samma plats där årets vårmöte var. Vi kommer möblera luftigt och om vädret tillåter planerar vi även att ha stallportarna öppna. För er som inte vill komma till Nora så planerar vi även att “sända” höstmötet över Zoom, du kommer kunna både ringa in och använda webbläsare/app.

Direktlänk till höstmötet på Zoom har du här. VIll du istället ringa in så ringer du 08-505 200 17, Mötesnummer är 845 3012 7458. Obs instruktionerna nedan avser Vårmötet, ange ovanstående mötesnummer istället.

Obs! endast ljud kommer sändas ingen bild och vi har ingen producent varför det antagligen blir lite “yxigt”.

Av hänsyn till gällande tider så har vi har inget öppet program efter mötet.

Dagordning

a) Val av två protokolljusterare
b) Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
c) Val av ordförande för mötet
d) Val av sekreterare för mötet
e) Genomgång av förra mötets protokoll
f) Val av föreningens ordförande
g) Val av föreningens sekreterare
h) Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
i) Val av revisorer och revisorssuppleanter
j) Val av tre ledamöter i valberedningen
k) Fastställande av nästa års medlemsavgift
l) Ärenden som av överlämnats till mötet för avgörande, inga sådana ärenden finns.
m) Medlemsmotioner, inga motioner har inkommit
n) Övriga frågor

Valberedningens förslag.