Kallelse till NBVJ:s höstmöte 2021

Höstmötet för Nora Bergslags Veteran-Jernväg äger rum lördag den 23 oktober klockan 13.00 i Vagnverkstaden vid Nora Station samt via webben.

Dagordning

a) Val av två protokolljusterare

b) Frågan om mötet har blivit stadgeenligt utlyst

c) Val av ordförande för mötet

d) Val av sekreterare för mötet

e) Genomgång av förra mötets protokoll

f) Val av föreningens ordförande

g) Val av föreningens sekreterare

h) Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

i) Val av revisorer och revisorssuppleanter

j) Val av tre ledamöter i valberedningen

k) Fastställande av nästa års medlemsavgift

l) Ändring av föreningens stadgar så att vår- och höstmötet ersätts av ett årsmöte.

m) Ärenden som av styrelsen överlämnats till mötet för avgörande

n) Medlemsmotioner

o) Övriga frågor

Information om vårt arbete kring NKJ, Boforsbanan.