Kallelse till Höstmöte 2019

Höstmötet för Nora Bergslags Veteran-Jernväg äger rum lördag den 26 oktober klockan 13:00 i väntsalen på Nora stationshus.

Dagordning

a) Val av två protokolljusterare
b) Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
c) Val av ordförande för mötet
d) Val av sekreterare för mötet
e) Genomgång av förra mötets protokoll
f) Val av föreningens ordförande
g) Val av föreningens sekreterare
h) Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
i) Val av revisorer och revisorssuppleanter
j) Val av tre ledamöter i valberedningen
k) Fastställande av nästa års medlemsavgift
l) Ärenden som av styrelsen överlämnats till mötet för avgörande.
m) Medlemsmotioner, inga motioner har inkommit.
n) Övriga frågor

Efter mötet kommer Robert Herpai från Sveriges Järnvägsmuseum och berättar om Gävle järnvägshistoria och även om museet ooh vad som händer där.

Valberedningens förslag på styrelse 2020

Protokoll Vårmöte 2019

Protokoll Höstmöte 2018