SJ F8 55190

SJ DF5 2880 – SJ DF10 2880 – SJ Qgv 945 0 727

Sedan SJ beställt nya postvagnar inför trafikstarten med färjetrafiken Trelleborg – Sassnitz år 1909 skedde inga större nybeställningar av postvagnar fram till 1922 då tre kombinerade post- och resgodsvagnar littera DFo3 levererades. Under 1920-talet var nämnligen Järnvägsstyrelsen och Generalpoststyrelsen oense om ersättningen för ersättning och tillhandahållande av material för posttransport. 1927 utfärdares nya bestämmelser som reglerade förhållandet och samma år beställdes de första nya postvagnarna. Beställningarna omfattade från början 15 kombinerade post- och resgodsboggievagnar med 15 kvadratmeter stort postutrymme och 15 tvåaxliga vagnar av samma typ men med 10 kvadratmeter stort postutrymme.

Beställningen utökades i omgångar till att omfatta 30 boggievagnar och lika många tvåaxliga vagnar. Boggievagnarna fick separata dörrar för postlastningen medan de tvåaxliga vagnarna endast fick en sidodörr vilken användes både för post och resgods. Utvändigt var samtliga vagnar teakklädda trävagnar med lanternintak. Vagnarna hade öppna plattformar, resgodsändens dito gjordes ovanligt kort för att kunna göra korgen så lång som möjligt. DF5-vagnarna var i första hand avsedda för både SJ och Postverkets trafik, men Postverket hyrde ibland även resgodsavdelningen.

Under 40- och 50-talet levererades ett flertal modernare vagnar med stålkorg och de gamla trävagnarna blev övertaliga. 1954 slopades postsorteringen i 6 st DF5-vagnar och de byggdes om för att enbart användas för paketsortering och fick samtidigt nytt littera och nummer (SJ F8 55186-55191). Som sådana kom de att överleva i ytterligare cirka 10 år innan de slopades som trafikvagnar och skrotades eller byggdes om till tjänstevagnar.

Vår vagn, ursprungligen DF5 2880, senare F8 55190, levererades av Kockums i Malmö 1931 och ingick i en serie om 10 vagnar. Den slopades som trafikvagn 1962 och blev ombyggd till verkstadsvagn. Den slopades som tjänstevagn redan 1969, men överlevde trots det in på 1980-talet då föreningen tog omhand om den. 2003 påbörjades en renovering av vagnen men avbröts för att låta renoveringar av personvagnar gå före. Att återställa vagnen till littera F8 är förmodligen det mest realistiska, mycket på grund av att postinredningen saknas och liknande vagnar i mer ursprungligt skick finns bevarade som postvagnar.

SJ F8 55190 som Qgv 945 0 727 i Karlshamn 1981. Foto: Stefan Olsson

SJ F8 55190 som Qgv 945 0 727 i Karlshamn 1981. Foto: Stefan Olsson 

Tillverkare: Kockums Malmö, 1931
Längd över buffertar: 13350 mm
Vikt: 19 ton
Största tillåtna hastighet: 90 km/h